PROCEDURA FUNKCJONOWANIA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 3  IM. ADAMA MICKIEWICZA W RABCE-ZDROJU OD 1 WRZEŚNIA 2020 R.

 ROZDZIAŁ 1

INFORMACJE OGÓLNE

1. Cel procedury

 Celem niniejszej procedury jest usystematyzowanie działań pracowników, rodziców oraz Dyrekcji w celu zachowania bezpieczeństwa i higienicznych warunków w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę Podstawową  nr 3  im. Adama Mickiewicza w Rabce-Zdroju od 1 września 2020 r.

 2.

 Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:

 • Jednostce, Szkole– należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Mickiewicza w Rabce- Zdroju;
 • Dyrektorze– należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej im.
 1. Mickiewicza w Rabce- Zdroju;
 • Rodzicach– należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • Organie prowadzącym– należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Rabka-Zdrój.

 3.

 1.  W szkole stosuje się wytyczne ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udostępnione na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty
 2. i wychowania.
 3. Niniejsza procedura określa funkcjonowanie szkoły od 1 września 2020 r., w szczególności  działania, które zminimalizują możliwość zakażenia.
 1. Należy mieć na uwadze to, że zastosowanie wszystkich ustalonych środków bezpieczeństwa w Szkole nie pozwoli w 100% wyeliminować ryzyka związanego
  z zakażeniem.
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lubgov.pl/web/koronawirus/.
 3. Organizacja i funkcjonowanie szkoły zależy od sytuacji epidemiologicznej występującej na obszarze powiatu nowotarskiego – w przypadku gdy rejon ten zostanie zakwalifikowany do „obszaru czerwonego” lub „obszaru żółtego” Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem[1].

 ROZDZIAŁ 2

ZADANIA I OBOWIĄZKI DYREKTORA

4.

 1. Dyrektor wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez jednostkę.
 2. Dyrektor:
  • organizuje pracę szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami oraz stosuje się do nowych zaleceń;
  • współdziała z pracownikami w zapewnieniu bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć w szkole;
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników zgodnie
   z powierzonymi im obowiązkami (w tym wypełnianie kart kontroli dezynfekcji pomieszczeń);
  • dba o to, by w salach, w których uczniowie spędzają czas nie było przedmiotów, których nie można skutecznie zdezynfekować;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w jednostce;
  • kontaktuje się z rodzicem– telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby sugerujących infekcję dróg oddechowychu ich dziecka;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w szkole procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia (za pomocą poczty elektronicznej, strony internetowej oraz plakatów wywieszonych w jednostce).
 3. Przy każdym wejściu do budynku szkoły zamieszono:
 • informację o obowiązku dezynfekcji rąk;
 • instrukcję o sposobie użycia środka dezynfekującego;
 • dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiający wszystkim wchodzącym do szkoły skorzystania z niego(zobowiązuje się pracowników sprzątających
  o zgłaszanie niskiego poziomu płynu oraz bieżące uzupełnienie dozowników
  );
 • numery telefonów do organu prowadzącego, powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych u osoby znajdującej się na terenie jednostki.

 5.

Zawieszenie zajęć

 1.  Na podstawie §18 ust. 2a Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów.
 2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 1 mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii utrwalona jest przez Dyrektora w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób.
 3. W przypadku zawieszenia zajęć na czas oznaczony Dyrektor Szkoły Podstawowej im.A. Mickiewicza w Rabce-Zdroju wydaje stosowne zarządzenie, wskazujące na okres zawieszenia.
 4. W związku z zawieszeniem zajęć Dyrektor Szkoły wdraża jeden z wariantów kształcenia:
 • organizować jednocześnie zajęcia w formie tradycyjnej na terenie jednostki oraz
  w formie kształcenia na odległość (WARIANT MIESZANY- HYBRYDOWY);
 • organizować zajęcia w formie kształcenia na odległość, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora o zawieszeniu funkcjonowania szkoły i prowadzenia kształcenia na odległość (WARIANT ZDALNY).
 1. W przypadku prowadzenia kształcenia w wariancie hybrydowym lub zdalnym Dyrektor Szkoły dokonuje weryfikacji i aktualizacji procedur określających zasady kształcenia na odległość.
 2. Dyrektor Szkoły bierze pod uwagę dotychczasowe doświadczenie oraz zgłaszane do tej pory problemy, pomysły i nowe rozwiązania przez nauczycieli, rodziców i uczniów, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia na odległość, m.in.:
 • ustalenia skutecznych sposobów komunikacji z rodzicami uczniów;
 • zaplanowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w danym dniu;
 • uwzględnienie możliwości psychofizycznych ucznia;
 • ograniczenia wynikające z sytuacji ucznia w środowisku domowym (np. warunki techniczne, dostęp do Internetu);
 • uwzględnienie indywidualnych potrzeb uczniów, a w szczególności mając na uwadze odrębną specyfikę kształcenia:
  1. uczniów klas I- III;
  2. uczniów klasy IV;
  3. uczniów klas V- VII;
  4. uczniów klasy VIII
  5. dzieci w oddziale przedszkolnym
 1. Dyrektor Szkoły może wprowadzać zmiany w organizacji funkcjonowania Szkoły oraz zasad przebywania zgodnie z wprowadzanymi zaleceniami dotyczącymi reżimu sanitarnego, w szczególności w przypadku objęcia danego powiatu strefą, w której wprowadza się obostrzenia (np. obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej).

6.

 1. Dyrektor Szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń.
 2. Dyrektor Szkoły wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania niniejszej procedury, komunikatów Dyrektora, zaleceń GIS oraz wytycznych MEN.
 3. W szkole zapewniono pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe sugerujących infekcję dróg oddechowych, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia).
 4. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażeniem lub zarażenia wirusem COVID-19 Dyrektor postępuje zgodnie z „Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 oraz na wypadek powzięcia informacji o potwierdzeniu zakażenia na terenie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. A. Mickiewicza w Rabce- Zdroju.

 7.

 1. Dyrektor przypomina pracownikom zasady mycia rąk oraz o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dyrektor przeprowadził spotkanie z pracownikami w celu zwrócenia uwagi na profilaktykę zdrowotną.
 2. Dyrektor zapewnia pracownikom jednostki niezależnie od podstawy zatrudnienia rękawiczki jednorazowe, maseczki ochronnelub środki do dezynfekcji rąk.
 3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych Dyrektor wywiesił plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk– instrukcje ich prawidłowej dezynfekcji.

8.

 1. Dyrektor przeanalizował i zaktualizował wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji sal, korytarzy oraz pomieszczeń biurowych.
 2. Dyrektor udostępnia na bieżąco komunikaty dla rodziców, nauczycieli oraz pracowników pomocniczych i obsługi dotyczące zasad bezpieczeństwa i higieny w miejscach publicznychw formie komunikatów na stronie internetowej szkoły, tablicy ogłoszeń, za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz dziennika elektronicznego.
 3. Dyrektor w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami ustalił sposoby szybkiej
  i skutecznej komunikacji z rodzicami uczniów, w szczególności z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.

ROZDZIAŁ 3

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

9.

 1. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. A.Mickiewicza w Rabce-Zdroju rozpoczyna rok szkolny 2020/2021 w formie stacjonarnej (wariant tradycyjny).
 2. Plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów/klas będzie dostosowany do ustalonych godzin, w których uczniowie mają przychodzić do szkoły.
 3. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Uczniowie klas I-VIII zajęcia (z wyjątkiem informatyki i zajęć wychowania fizycznego) mają w tej samej sali.
 5. Uczniowie klas I – III przychodzą do szkoły wg podziału godzin i przebywają
  z nauczycielem w swoich salach lekcyjnych.
 6. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do szkoły od 7:30. Zajęcia rozpoczynają o godz. 8:00.

10.

Zasady przyprowadzania i odbioru dzieci ze szkoły

 1. Dzieci klas I-IIIsą przyprowadzane i odbierane ze szkoły przez osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Do budynku szkoły będą zorganizowane trzy wejścia: jedno -główne dla uczniów , boczne od strony sali gimnastycznej oraz dla dzieci przedszkolnych- od strony przedszkola.
 5. Przy wejściu do budynku szkoły będą zamieszczone informacje o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły będzie umożliwione skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.
 6. Rodzice oraz inne osoby upoważnione przyprowadzają dzieci do wejścia, skąd dziecko odbiera pracownik szkoły. Odbiór dziecka odbywa się w wyznaczonej strefie. Rodzice mają całkowity zakaz wstępu na teren szkoły.
 7. Rodzice i inne osoby przyprowadzające dzieci do jednostki zobowiązani są przestrzegać następujących zasad:
  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
   z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona usti nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 8. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

 11.

 1. Dla każdego oddziału klasy ustala się godziny przerw międzylekcyjnych, zgodnie
  z harmonogramem, uczniowie przebywają w wyznaczonych strefach na korytarzach szkolnych.
 2. Podczas przerw uczniowie mogą przebywać na terenie boiska szkolnego pod nadzorem nauczyciela oraz zachowując dystans społeczny.
 3. Sale, w których prowadzone są zajęcia oraz przestrzenie wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

12.

 Nauczyciel w klasach I – III organizuje przerwy dla swojej klasy, w interwałach adekwatnych do potrzeb.

 1. Dzieci klas I – III korzystają z toalet samodzielnie, a wychowawca lub pracownik obsługi przypomina o konieczności umycia rąk zgodnie z instrukcją zamieszczoną
  w pomieszczeniach sanitarno- higienicznych.

 13.

 1. Każda osoba z zewnątrz wchodząc do szkoły jest zobowiązana:
  • do dezynfekcji rąk za pomocą płynu do dezynfekcji znajdującego się przy wejściu do szkoły lub założenia rękawiczek ochronnych;
  • do zakrywania ust i nosa (maseczka, przyłbica);
  • do nieprzekraczania obowiązujących stref, w których mogą przebywać oraz przestrzegania zasad przebywania w nich.
 2. Do szkoły nie będą wpuszczani uczniowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączka, kaszel.Za stan podgorączkowy uznaje się temperaturę przekraczającą zwykła temperaturę ciała (36,6 – 37,0°C), ale nie wyższą niż 37,5°C.
 3. W przypadku zauważenia u ucznia lub pracownikaniepokojących objawów, dokonywany jest pomiar temperatury – termometrem bezdotykowym(w przypadku posiadania innego termometru, niż termometr bezdotykowy, po każdym użyciu termometr jest dezynfekowany).
 4. Pomiar temperatury dokonywany jest za zgodą rodziców. Zgoda wyrażana jest na cały rok szkolny 2020/2021.
 5. Mierzenie temperatury uczniom odbywać się będzie losowo.
 6. W przypadku braku zgody na pomiar temperatury od większej liczby rodziców uczniów Dyrektor ma możliwość wystąpienia do GIS w celu uzyskania indywidualnej decyzji dotyczącej pomiaru temperatury.
 7. Szkoła nie gromadzi danych dotyczących temperatury uczniów.
 8. Pomiar temperatury pracowników następuje na podstawie art. 212 pkt 3 Kodeksu pracy.
 9. W celu ograniczenia bezpodstawnego przebywania w szkole osób niebędących uczniami lub pracownikami jednostki, osoby z zewnątrz wpuszczane są do szkoły wyłącznie, gdy mają ku temu uzasadniony powód i przedstawią cel wejścia pracownikowi obsługi.
 10. Chcąc załatwić sprawy w sekretariacie szkoły wchodzą wejściem głównym i zachowują wszystkie środki bezpieczeństwa. W sekretariacie może przebywać tylko 1 osoba.

14.

Sala gimnastyczna

 1.  W sali gimnastycznej należy zachować dystans między uczniami.
 2. W ramach realizacji zajęć wychowania fizycznego, nie przeprowadza się ćwiczeń, gier
  i zadań kontaktowych, które uniemożliwiają zachowanie dystansu.
 3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 4. Przedmioty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować usuwa się

z sali gimnastycznej lub zabezpiecza przed dostępem do nich.

 1. Sprzęt sportowy (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywany podczas zajęć, a także podłoga są myte detergentem lub dezynfekowane przez pracowników obsługi, po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 2. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku roku szkolnego informuje uczniów  o zasadach korzystania z sali gimnastycznej.

15.

Zajęcia świetlicowe

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo
  i zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.
 2. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców.
 3. Zajęcia świetlicowe będą odbywały się w grupach w wyznaczonych pomieszczeniach.
 4. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych będą wprowadzone zapisy, dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk będą rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
 5. Pomieszczenia, w których będą prowadzone zajęcia świetlicowe są regularnie wietrzone:
 • codziennie rano, przed przyjściem wychowanków;
 • nie rzadziej niż co godzinę, w trakcie przebywania dzieci w świetlicy;
 • za każdym razem po przeprowadzaniu dezynfekcji sal świetlicowych.
 1. Chcąc odebrać dziecko ze świetlicy rodzic wchodzi wejściem głównym, zachowuje obowiązujące środki bezpieczeństwa, zgłasza chęć odbioru i wychodzi ze szkoły.
 2. Uczeń idzie do szatni, a następnie do punktu odbioru.

 16.

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

 1. Obsługa czytelnika (odbiór i zwrot książek) odbywa się w wyznaczonym miejscu, czytelnicy nie wchodzą na teren biblioteki.
 2. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej szkoły.
 3. Przyjęte od ucznia książki, biblioteka odkłada na 2 dni do pudeł. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia „kwarantanny”. Po tym okresie książka wraca do użytkowania.
 4. Uczniowie są informowani na początku roku szkolnego, przez wychowawcę o zasadach korzystania z biblioteki szkolnej.
 5. Nie ma możliwości korzystania z woluminów na terenie biblioteki szkolonej.
 6. Zapewnia się w miarę możliwości systematyczne wietrzenie pomieszczenia.
 7. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy.

17.

Boisko szkolne

 1. Zaleca się korzystanie przez uczniów (także w trakcie przerwy międzylekcyjnej) z boiska szkolnegooraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu dystansu pomiędzy nimi.
 2. Boisko sportowe jest przeznaczone do sportowych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych o charakterze rekreacyjnym.
 3. Z boiska nie można korzystać w niekorzystnych warunkach atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników, tzn. opadów, silnego wiatru i burzy.
 4. Z boiska nie można korzystać przy mokrej nawierzchni.
 5. Z boiska,a także urządzeń znajdujących się na nim należy korzystać tak, aby zachować pełne bezpieczeństwo własne i innych uczestników zajęć oraz aby nie niszczyć boiska i znajdujących się na nim urządzeń.
 6. Sprzęt wykorzystywany podczas zajęć jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.
 7. Z boiska szkolnego po zakończeniu zajęć mogą korzystać osoby zewnętrzne.
 8. Za bezpieczeństwo na obiekcie w czasie trwania planowanych zajęć odpowiadają nauczyciele opiekujący się grupą uczniów.

18.

 1. Uczniowie zaraz po powrocie z boiska zobowiązani są do mycia rąk, o czym przypomina nauczyciel opiekujący się grupą.
 2. Uczniowie klas I- III po każdym powrocie z boiska myją ręce pod nadzorem nauczyciela.

19.

Organizacja spotkań oraz narad

 1. Dyrektor ograniczył do niezbędnego minimum spotkania i narady z Radą Pedagogiczną oraz rodzicami.
 2. Zebrania Rady Pedagogicznej przeprowadzane są przy otwartych oknach, z zachowaniem rekomendowanych przez służby sanitarne odległości pomiędzy osobami (min. 1,5m).
 3. Jeżeli jest to możliwe zebrania Rady Pedagogicznej i spotkania z Rodzicami kontynuowane są w sposób zdalny, tj. z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

 ROZDZIAŁ 4

ZADANIA I OBOWIĄZKI UCZNIA

20.

 Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w godzinach zgodnych z ustalonym planem zajęć.

 1. Uczeń klasy I – VIII przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 2. Podczas pobytu w szkole należy przestrzegać ogólnych zasad higieny:
 • częste mycie rąk wodą z mydłem (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety);
 • ochrona podczas kichania i kaszlu;
 • unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 1. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów
  (w przypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zobowiązuje się go oraz sprawuje nadzór, aby nie udostępniał przyniesionych przedmiotów innym uczniom).
 2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na jego stoliku lub w tornistrze.
 3. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 4. Uczniowie mogą zostawiać w szkole przybory szkolne oraz podręczniki.
 5. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 ROZDZIAŁ 5

ZADANIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

21.

 Rodzice dzieci z klas I- VIII oraz dzieci przedszkolnych:

  • zobowiązani są do przyprowadzania wyłącznie dzieci zdrowych– bez objawów chorobowych,sugerujących infekcję dróg oddechowych;
  • powinni przestrzegać zasad związanych z przebywaniem w wyznaczonej części przed budynkiem szkoły w trakcie przyprowadzania lub odbierania dzieci;
  • zaleca się rodzicom, aby przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły zmierzyli dziecku temperaturę;
  • zakazuje się przyprowadzania do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji (w takiej sytuacji wszyscy powinni zostać
   w domu);
  • w drodze do i ze szkoły rodzice powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej i dawać przykład dzieciom.
 1. Rodzice powinni przypominać dzieciom zasady higieny (unikanie dotykania oczu, nosa
  i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie) oraz zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
 2. Rodzice dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które przynoszą do szkoły własne przedmioty (w tym zabawki) zobowiązani są do dbania o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję wskazanych rzeczy).
 3. Rodzice powinni kontrolować stan zdrowia swoich dzieci, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek symptomów choroby (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe) pozostawić dziecko w domu i skontaktować się
  z lekarzem.
 4. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 5. Rodzice są zobowiązani do utrzymywania regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, za pomocą ustalonych środków komunikacji elektronicznej, w celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji dotyczącej ucznia oraz obecnej sytuacji w szkole, codziennie sprawdzają informacje przesyłane przez dziennik elektroniczny Vulcan.

ROZDZIAŁ 6

ZADANIA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

 22.

 Pracownicy zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

 23.

 1.  Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury.
 2. Każdy pracownik przy wejściu do budynku zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji i myć je zgodnie z instrukcjami prawidłowej dezynfekcji i mycia rąk wywieszonymi w szkole.
 3. Pracownicy administracji oraz obsługi są zobowiązani do ograniczania kontaktów z uczniami oraz nauczycielami.
 4. Zabronione jest przebywanie pracowników wskazujących objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych na terenie jednostki.
 5. Każdy pracownik zobowiązany jest do stosowania się do „dekalogu” GIS
  (w pracy oraz po zakończeniu obowiązków służbowych):
 • Często myj ręce – Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia;
 • Podczas powitania unikaj uścisków i podawania dłoni – W ciągu dnia dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymaj się od uścisków, całowania i podawania dłoni na powitanie;
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust– Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni na siebie;
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe – Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody z detergentu lub środka dezynfekcyjnego. Wszystkie miejsca, z których często korzystają ludzie powinny być starannie dezynfekowane;
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków – Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie przecieraj lub dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków;
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy – Należy zachować co najmniej 1,5 metry odległości z osobą, z która rozmawiamy, twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę;
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu – Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów;
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu – Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzonej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj organizm. Codziennie wypijaj ok. 2 litrów płynów (najlepiej wody). Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma potrzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprzestrzeniania się koronawirusa;
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie.

 24.

 1. Pracownicy zobowiązani są do używania płynu do dezynfekcji rąk, znajdującego się przy wejściu do budynku, zgodnie z instrukcją prawidłowej dezynfekcji rąk wywieszoną
  w szkole.
 2. Każdy pracownik zobowiązany jest informować Dyrektora lub osobę go zastępującą
  o wszelkich symptomach chorobowych dzieci (w szczególności: podniesiona temperatura, kaszel, osłabienie, bóle kostno-stawowe).

 25.

Pracownicy pedagogiczni

 1.  Pracownicy pedagogiczni– nauczyciele pracują wg harmonogramu ustalonego przez Dyrektora.
 2. Nauczyciel zobowiązany jest do:
  • wyjaśnienia uczniom, jakie obowiązują w szkole zasady i dlaczego zostały wprowadzone. Nauczyciel, w szczególnościklas I- III zobowiązany jest przekazać informacje w formie pozytywnej, aby wytworzyć w dzieciach poczucie bezpieczeństwa i odpowiedzialności za swoje zachowanie, a nie lęku;
  • wietrzenia sali co najmniej raz na godzinę;
  • zwracania uwagi na częste i regularne mycie rąk wodą z mydłem. W przypadku trudności w klasach I- III nauczyciel pomaga w tych czynnościach;
  • sprawdzania warunków do prowadzenia zajęć–dostępność środków czystości
   i innych zgodnie z przepisami dotyczącymi BHP;
  • dbania o to, by dzieci i uczniowie zachowywali dystans społeczny;
  • ustalenie z rodzicami skutecznych sposobów komunikacji z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej;
  • przekazywania rodzicom informacji o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w szkole.

 26.

Pracownicy niepedagogiczni

 1.  Stanowiska pracy pracowników administracyjnych zorganizowane są z uwzględnieniem wymaganego dystansu społecznego pomiędzy pracownikami.
 2. Pracownicy administracji zobowiązani są do przyjmowania petentów z zachowaniem odpowiedniej odległości.
 3. Zabrania się pracownikom nadmiernego poruszania się po jednostce. Przemieszczanie się jest dozwolone tylko w uzasadnionym przypadku.
 4. Każdy pracownik po zakończonej pracy zobowiązany jest do uporządkowania
  i zdezynfekowania swojego stanowiska pracy.

27.

Pracownicy pomocniczy i obsługi zobowiązani są do wykonywania swoich obowiązków zgodnie z indywidualnym zakresem czynności, uwzględniają wzmożone środki bezpieczeństwa (rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja dłoni, maseczki).

ROZDZIAŁ 7

ŻYWIENIE

28.

 1.  Szkoła zapewnia uczniom możliwość korzystania ze szkolnej jadalni.
 2. Żywienie prowadzi się w godzinach, w których odbywają się zajęcia w szkole.
 3. Jadalnia zapewnia warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszące się do funkcjonowania żywienia zbiorowego.
 4. Dania i produkty podawane są przez osoby do tego wyznaczone.
 5. Zaleca się zmianowe wydawanie posiłków lub w miarę możliwości – spożywanie ich przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.
 6. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów oraz krzeseł po każdej grupie.
 7. Przed wejściem na szkolną jadalnie uczeń myje lub dezynfekuje ręce.

 ROZDZIAŁ 8

ZALECENIA DLA PERSONELU SPRZĄTAJĄCEGO

 29.

 1. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki ostrożności:
 • założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta;
 • umycie i dezynfekcja rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek
  i maseczki,
 • wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika.
 1. Organizacja trybu pracy pracowników utrzymujących czystość w szkole zorganizowana jest z uwzględnieniem systemu rotacyjnego/zmianowanego.
 2. Praca pracowników utrzymujących czystość w jednostce przebiega rotacyjnie.Szkoła minimalizuje ilość osób przebywających na terenie jednostki.

 30.

 1.  Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne.
 2. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące niezbędne do wykonywania prac porządkowych.
 3. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, z których korzystają dzieci i pracownicy, wietrzenie korytarzy po każdej przerwie, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.
 4. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno- higienicznych, w tym dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 5. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem lub środka dezynfekcyjnego. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia:
 • biurka;
 • drzwi;
 • poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków (po każdej grupie);
 • klamki;
 • włączniki światła;
 • poręcze i uchwyty;
 • używane przez dzieci przedmioty.
 1. Środki chemiczne służące do mycia i dezynfekcji powinny być stosowane zgodnie
  z wytycznymi i zaleceniami podanymi przez producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad związanych z czasem niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów służących do dezynfekcji.
 2. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności: do procesu dezynfekcji stosować rękawice ochronne z długim mankietem, używać maski i okulary ochronne w przypadku stosowania preparatów w spryskiwaczach ze względu na ryzyko podrażnienia oczu i dróg oddechowych, nie dotykać twarzy rękami w rękawiczkach, nie zakładać ponownie uprzednio zdjętych rękawic jednorazowych, nie używać tych samych ściereczek w różnych pomieszczeniach (jadalnia, łazienka, WC).
 3. Dezynfekowanie powierzchni za pomocą środków dezynfekcyjnych powinno być skuteczne i wymaga prawidłowego ich stosowania:
 • usunięcia wodą zanieczyszczeń przed dezynfekcją;
 • sprawdzenia daty przydatności do użycia (jeśli data jest przekroczona, całkowita dezynfekcja nie jest już gwarantowana);
 • użycia środka w odpowiednim stężeniu (preparat nie zadziała, jeśli będzie źle dozowany);
 • naniesienia na powierzchnię odpowiedniej ilości preparatu niczego nie pomijając;
 • przestrzegania zalecanego czasu zastosowania, pozostawienia preparatu przez wskazany przez producenta okres (dezynfekowana powierzchnia powinna pozostawać wilgotna przez zalecany czas niezbędny do zabicia wirusów).
 1. W przypadku dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością np. stolików w jadalni, należy przepłukać je czystą wodą, po odczekaniu zalecanego czasu pomiędzy procesem dezynfekcji a płukaniem.
 2. Podczas sprzątania wszystkie pomieszczenia powinny być regularnie wietrzone, ponieważ czas ulotnienia się warstwy cieczy zależy od temperatury otoczenia i cyrkulacji powietrza.
 3. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane
  w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien:
 • umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu,
 • zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci,
 • oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. Pracownicy odpowiedzialni za sprzątanie zobowiązani są usunąć z sal, przedmioty
  i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować.

 ROZDZIAŁ 9

WYTYCZNE – ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

 31.

Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk

 1. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania rąk wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego, a także dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, umożliwiając wszystkim wchodzącym do budynku skorzystania z niego.
 2. Instrukcje dotyczące prawidłowego założenia i ściągania rękawiczek jednorazowych, maseczek i mycia rąk dostępne są także w formie elektronicznej:

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

32.

Postępowanie z odpadami wytwarzanymi w czasie ochrony przed koronawirusem

 1.  Odpady wytworzone przez pracowników takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane w miejscu pracy w celu minimalizacji ryzyka zarażenia
 2. i rozprzestrzeniania się koronawirusa, są uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do wyznaczonego pojemnika/worka do tego przeznaczonego.
 3. Przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/ przenoszeniem odpadów należy używać rękawic ochronnych, myć i/ lub dezynfekować ręce.

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 33.

 1.  Procedura obowiązuje w szkole od dnia 1 września 2020 r. do czasu odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy zobowiązani się do ich stosowania i przestrzegania.
 3. W razie pojawienia się nowych zasad i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa,
  w jednostce na bieżąco będą podejmowane odpowiednie działania.

Załączniki:

 1. OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH
 2. OŚWIADCZENIE PRACOWNIKA  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *