HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny: język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

120 minut (180 minut)

matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

100 minut (150 minut)

język obcy nowożytny – 18 czerwca (czwartek) godz. 9:00

90 minut (135 minut)

Termin dodatkowy: język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 9:00

matematyka – 8 lipca czerwca 2020 r. (środa) godz. 9:00

język obcy nowożytny – 9 lipca (czwartek) godz. 9:00

1.      Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.      Zdający i każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.      Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły,

z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

4.      Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis lub pióro z czarnym wkładem) i linijki na egzaminie z matematyki. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

5.      Uczeń na egzamin może przynieść małą butelkę wody mineralnej.

6.      Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

7.      Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych

po zajęciu miejsc przez zdających.

8.      Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

9.    Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać. Wyjątek stanowią: egzamin z języka angielskiego w zakresie zadań na rozumienie ze słuchu, podczas których odtwarzane jest nagranie z płyty CD.

10.Sale egzaminacyjne będą wietrzone przed wpuszczeniem do nich zdających oraz mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających.

11.Uczeń nie może wnieść do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych (np. telefonu komórkowego) ani z nich korzystać w sali – skutkuje to unieważnieniem egzaminu w danym dniu.

12.Przed zajęciem miejsca w sali egzaminacyjnej uczeń losuje numer stolika przy którym będzie pracował z arkuszem.

13.Przed przystąpieniem do pracy uczeń koduje arkusz egzaminacyjny i sprawdza jego kompletność.

14.Czas pracy z arkuszem egzaminacyjnym zaczyna się po wykonaniu czynności organizacyjnych przez wszystkich uczniów. Nauczyciele będący w zespole nadzorującym mogą pomagać uczniom podczas czynności związanych z kodowaniem arkusza egzaminacyjnego.

15.Podczas egzaminu uczeń zobowiązany jest do samodzielnej pracy. Nauczyciele nie odpowiadają na pytania dotyczące zadań w arkuszu.

16.Zdający może opuścić na salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy

z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

17.Po zakończeniu pracy z arkuszem uczeń zamyka go i podnosi rękę do góry – nauczyciel jeszcze raz sprawdza poprawność zakodowania arkusza i czy uczeń przeniósł odpowiedzi na kartę odpowiedzi jeśli był do tego zobowiązany.

18.Nauczyciel będący przewodniczącym zespołu nadzorującego informuje uczniów, że zostało jeszcze 10 minut do końca egzaminu i prosi, aby uczniowie przenieśli odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *