Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

INFORMACJA DLA UCZNIÓW KLASY VIII szkoły podstawowej  

na rok szkolny 2019/2020

https://men.gov.pl/rekrutacja 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH I PONADPODSTAWOWYCH na rok szkolny 2019/2020

Przygotowano na podstawie Zarządzeń Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 29 stycznia 2019 r.; w pełnym brzmieniu na stronie www.kuratorium.krakow.pl 

Terminy postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na podbudowie programowej gimnazjum i szkoły podstawowej: licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe I stopnia.

Wyciąg najważniejszych informacji:

 1. Od 25 kwietnia do 10 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

Kandydaci logują się do sytemu malopolska.edu.com.pl z wykorzystaniem loginu  oraz hasła dostępowego, które otrzymują w szkole .Kandydaci mają możliwość składania wniosków o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 • Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek
 • Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego kryterium – informacja o tym, jaki dokument należy dołączyć, jest zawarta we wniosku).

Od 21 do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00

 • Rodzice/kandydaci uzupełniają wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty, które składają w szkole ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru.
 • Kandydaci sprawdzają w systemie poprawność wprowadzonych danych i status wniosku, a w sytuacji zauważenia błędu zgłaszają informację o tym do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej pierwszego wyboru.

III. 28 czerwca 2019 r. godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. Kandydaci mają również dostęp w systemie do informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Według oficjalnej informacji zrekrutowanie kandydata do szkoły pierwszego wyboru zatrzymuje jego rekrutację do szkół wskazanych na kolejnych pozycjach.

Wydawanie przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowań na badania lekarskie kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia, po złożeniu przez nich oświadczeń o wyborze danej szkoły.

 1.  do 9 lipca 2019 r. do godz. 15.00

Składanie oryginałów świadectw i zaświadczeń o wyniku egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty do szkoły ponadgimnazjalnej/ponadpodstawowej, do której kandydat się zakwalifikował, celem potwierdzenia woli podjęcia w niej nauki.

UWAGA !!! Nie dotyczy to kandydatów, którzy na wcześniejszym etapie złożyli już oryginały ww. dokumentów. W szkołach prowadzących kształcenie zawodowe składane jest ponadto zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

 1. 10 lipca 2019 r. godz.12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne  listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych.

Od ogłoszenia list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych od 11 lipca 2019 r. rozpoczyna  się postępowanie uzupełniające, które nie będzie prowadzone przy wykorzystaniu informatycznego systemu rekrutacyjnego. W systemie dostępna będzie informacja o wolnych miejscach w szkołach.

Zasady obliczania punktów wspólne dla absolwentów klas gimnazjalnych i klas ósmych:

Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów to 100.

 • Cztery oceny ze świadectwaz przedmiotów wskazanych przez szkołę ponadgimnazjalną, z przeliczeniem na punkty:

celujący: 18 pkt.

bardzo dobry: 17 pkt

dobry: 14 pkt.

dostateczny: 8 pkt

dopuszczający: 2 pkt

 • Świadectwo z wyróżnieniem (z tzw. paskiem): 7 pkt
 • Konkursy, olimpiady, zawody sportowe, artystyczne wymienione na stronie www.kuratorium.krakow.pl , według wskazanego tam przelicznika
 • Działalność na rzecz środowiska szkolnego, wolontariat: 3pkt

 wyniki egzaminów dla klas gimnazjalnych:

 •  wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,2. Zliczane są wyniki z pięciu części testów kompetencji (język polski, historia i WOS, przedmioty przyrodnicze, matematyka, język obcy na poziomie podstawowym).

 wyniki egzaminów dla klas ósmych:

 • wynik przedstawiony w procentach mnoży się przez 0,35 z języka polskiego i matematyki oraz przez 0,3 z języka obcego.

Terminy dotyczące szkół przeprowadzających

sprawdziany uzdolnień kierunkowych lub prób sprawności fizycznej:

 1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagęw postępowaniu rekrutacyjnym od 25 kwietnia do 16 maja 2019 r., godz.15.00.
 2. Od 20 maja do 27 maja 2019 r.przeprowadzanie:
 3. a) prób sprawności fizycznej
 4. b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
 5. c) sprawdzianu predyspozycji językowych
 6. 3 czerwca 2019 r. ,do godz. 12.00podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów , którzy uzyskali pozytywne wyniki :
 7. a) prób sprawności fizycznej
 8. b) sprawdzianu uzdolnień kierunkowych
 9. c) sprawdzianu predyspozycji ję

Pozostałe terminy zgodnie z informacja ogólną.

Szczegółowe zasady naboru (w tym terminy i zasady przeliczania osiągnięć na punkty):

zasady naboru – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum

TERMINY:

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020

ZARZĄDZENIE NR 10/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2019/2020