Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce – Zdroju

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
rok szkolny 2018/2019
Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do
niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin pełni dwie zasadnicze funkcje:
• określa poziom wykształcenia ogólnego uczniów w zakresie obowiązkowych
przedmiotów egzaminacyjnych i zapewnia uczniowi, jego rodzicom, nauczycielom
oraz władzom oświatowym informację zwrotną na temat tego poziomu wykształcenia;
• zastępuje egzamin wstępny do szkół ponadpodstawowych, które wykorzystują
wyniki egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów jako kryteria
w procesie rekrutacji, jeżeli liczba kandydatów jest większa niż liczba wolnych miejsc
w danej szkole.
Do egzaminu nie przystępuje uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu
umiarkowanym lub znacznym lub niepełnosprawności sprzężone, gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym.
Z przystąpienia do egzaminu może być zwolniony:
• uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
na niepełnosprawności sprzężone inne niż niepełnosprawność intelektualna w stopniu
umiarkowanym lub znacznym. Z wnioskiem o zwolnienie występują rodzice ucznia
do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek musi być pozytywnie
zaopiniowany przez dyrektora szkoły;
• uczeń, który – ze względu na szczególny przypadek losowy lub zdrowotny – nie mógł
przystąpić do egzaminu ani w terminie głównym, ani w terminie dodatkowym;
• uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej albo laureatem
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
organizowanego z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty, jest zwolniony z egzaminu z tego przedmiotu.
Na zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty w rubryce
danego przedmiotu będzie on miał wpisane słowo – odpowiednio – „zwolniony” lub
„zwolniona” oraz maksymalny wynik, tj. „100%” (wynik procentowy) oraz „100”
(wynik na skali centylowej).
Pierwszy egzamin (rok szkolny 2018/2019) będzie obejmował:
• język polski;
• matematykę;
• język obcy.
Od roku szkolnego 2021/2022 oprócz języka polskiego, matematyki i języka obcego, uczeń
będzie jeszcze zdawał egzamin z dodatkowego przedmiotu. Będzie mógł dokonać wyboru
spośród następujących przedmiotów:
• biologia;
• chemia;
• fizyka;
• geografia;
• historia.
Języki obce jakie ośmioklasista ma do wyboru to:
• angielski;
• francuski;
• włoski;
• hiszpański;
• niemiecki;
• rosyjski;
• ukraiński;
przy czym musi to być język, którego uczeń uczył się w szkole w ramach obowiązkowych
zajęć edukacyjnych.
Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.
Termin główny: kwiecień.
Termin dodatkowy: czerwiec.
Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu
w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.
Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.
DZIEŃ PRZEDMIOT CZAS TRWANIA EGZAMINU**
1 język polski 120 minut
2 matematyka 100 minut
3 język obcy 90 minut
wybrany przedmiot* 90 minut
* obowiązuje od roku szkolnego 2021-2022
**czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów może być wydłużony w przypadku
uczniów, którym przysługuje dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu. Do czasu
trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie
przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).
Wyniki egzaminu będą przedstawiane w procentach i na skali centylowej (odsetek liczby
uczniów, – zaokrąglony do liczby całkowitej – którzy uzyskali z danego przedmiotu wynik
taki sam lub niższy niż dany uczeń).
WAŻNE TERMINY
Do 30 września
Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację, w której:
• wskazują język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu;
• (od 2022 r.) wskazują przedmiot do wyboru, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do
egzaminu;
• informują o zamiarze przystąpienia do egzaminu z matematyki (a od 2022 r. również z
przedmiotu do wyboru) w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej
lub w języku regionalnym.
Do ok. 15 stycznia (3 miesiące przed egzaminem)
Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji,
którą złożyli do 30 września.
Do ok. 30 marca (nie później niż na 2 tygodnie przed egzaminem)
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o
zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim mogą przekazać do OKE (za pośrednictwem
dyrektora szkoły) informację o zmianie w deklaracji, którą złożyli do 30 września.
Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018r. w sprawie materiałów i przyborówpomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnymi egzaminie maturalnym w 2019 roku.
Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (2018/019)
• Podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.
Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne, materiały i
przybory pomocnicze wskazane w komunikacie dyrektora CKE oraz – w przypadku
uczniów chorych lub niepełnosprawnych – leki i inne pomoce konieczne ze względu
na chorobę lub niepełnosprawność;
• do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych,
np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy mp3, smartwatchy, ani korzystać z nich w
tej sali. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem
egzaminu z danego przedmiotu;
• w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej
sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego i po
zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi
osobami, poza osobami udzielającymi pomocy medycznej;
• członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym
wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób
komentować zadań egzaminacyjnych;
• w przypadku:
o stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub
o zakłócania przebiegu egzaminu, lub
o wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych
niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE
egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać
unieważniony.
Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu
2. Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:
• podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli
uczeń:
o rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
o wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub
korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
o wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione
w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
o zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę
pozostałym uczniom;
• po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy
egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub
zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku
stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących
na:
o udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
o korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
o korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie
fragmentu pracy z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
o skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
Skutki unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu:
• w terminie głównym – koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu
w terminie dodatkowym;
• w terminie dodatkowym – uzyskaniem wyniku „0%” z tego przedmiotu.
Jeżeli – zdaniem ucznia lub jego rodziców – w trakcie egzaminu nie były przestrzegane
przepisy dotyczące jego przeprowadzenia, uczeń lub jego rodzice mogą w terminie 2 dni
roboczych od dnia egzaminu z danego przedmiotu zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora
okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy
egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji
egzaminacyjnej, w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania przez nią zaświadczenia/informacji
o szczegółowych wynikach egzaminu.
Do każdego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty został przygotowany informator
zawierający opis egzaminu z danego przedmiotu oraz przykładowe zadania egzaminacyjne
wraz z rozwiązaniami. Informatory można znaleźć pod tym adresem:
www.cke.edu.pl
DOSTOSOWANIE WARUNKÓW I FORM PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DO
INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIÓW

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
1. uczniowie niepełnosprawni;
2. uczniowie niedostosowani społecznie;
3. uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym;
4. osoby niebędące obywatelami polskimi, a korzystające z nauki i opieki w szkołach
podstawowych;
przystępują do egzaminu ósmoklasisty zgodnie z ogólnym harmonogramem i według
obowiązujących wymagań egzaminacyjnych, w warunkach lub formach dostosowanych do
ich potrzeb.
Sposób dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu do potrzeb i
możliwości danego ucznia wskazuje rada pedagogiczna, wybierając spośród dostosowań
wskazanych w komunikacie dyrektora CKE.
Komunikat ten jest publikowany do 10 września roku szkolnego, w którym jest
przeprowadzany egzamin.
Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2018 r. w sprawie szczegółowych sposobówdostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminugimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *