Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce - Zdroju
                    im. Adama Mickiewicza
               ul. Poniatowskiego 186
               34-700 Rabka Zdrój
               tel./fax: (0-18)2676184
           

    ostatnia aktualizacja:                                             sobota 03 sierpnia 2013         13:13:49                                       


Z kart historii
Dyrekcja i nauczyciele
Uczniowie
Osiągnięcia szkoły
Oferta szkoły 
Zajęcia pozalekcyjne
Z życia szkoły 
Galeria
Sportowe wieści 
Nasi najlepsi
Rada Rodziców
Biblioteka szkolna
Szkolne Koło SPSM

Publikacje

Linki do stron

Plan Lekcji
Wykaz podręczników

    © BS

zalecana rozdzielczość:
1024x768


 

       

Rządowy program pomocy uczniom w 2013 r.
– „WYPRAWKA SZKOLNA”
Burmistrz Rabki-Zdroju informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 818) istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2013/2014.
KOMU PRZYSŁUGUJE DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW?
·         uczniom klas I szkół podstawowych, pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2006 r.
Nr 139, poz. 992, z późn. zm.,
·         uczniów klas II, III i V szkół podstawowych, pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 r.
poz. 182, z późn. zm.,
·         uczniów klas II szkół ponadgimnazjalnych (tj. zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum), pochodzących z rodzin, w których dochód nie przekracza 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.,
·         uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego,
w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.
 
Ponadto, dofinansowanie będzie przysługiwać (bez względu na kryterium dochodowe!):
·         uczniom słabowidzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,  
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczającym w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, kl. III liceów profilowanych, techników, kl. III techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi).
 
W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów dydaktycznych (tj. książek pomocniczych, kart pracy, ćwiczeń rewalidacyjnych oraz opracowań wykorzystywanych w edukacji przedszkolnej).
 
 
ILE WYNOSIĆ BĘDZIE DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW?
 
 
DOFINANSOWANIE DLA:
WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:
1) uczniów klas I-III szkół podstawowych,
2) uczniów:
- niepełnosprawnych klas I-III szkół podstawowych,
- uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów – niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
3) uczniów szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi
do kwoty 225,00 zł
1) uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących) klas I-III szkół podstawowych,
2) uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełno- sprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkół podstawowych oraz gimnazjów – korzystających
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
3) w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub z materiałów dydaktycznych – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 25% z kwoty 770,00 zł
do kwoty 770,00 zł
1) uczniów klas V szkół podstawowych,
2) uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkół podstawowych – niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 325,00 zł
1) uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas IV-VI szkół podstawowych – korzystających
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
2) w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 40%
z kwoty 770,00 zł
do kwoty 770,00 zł
1) uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas I-III gimnazjów – niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania
do kwoty 350,00 zł
1) uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym) klas I-III gimnazjów – korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
2) w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego, niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 50%
z kwoty 607,00 zł
do kwoty 607,00 zł
1) uczniów klas II zasadniczych szkół zawodowych,
2) uczniów niepełnosprawnych zasadniczych szkół zawodowych
do kwoty 390,00 zł
1) uczniów klas II liceów ogólnokształcących
i techników,
2) uczniów niepełnosprawnych: liceów ogólnokształcących, techników, klas III liceów profilowanych, klas III techników uzupełniających
do kwoty 445,00 zł
 
Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.
Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014.
 
 
JAK NALEŻY UDOKUMENTOWAĆ ZAKUP PODRĘCZNIKÓW, ABY OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE?
           w przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych są:
o    faktura VAT/rachunek wystawione imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzicazastępczego)
o    paragon,
o    oświadczenie o zakupie podręczników (do oświadczenia należy dołączyć informację
o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom
w 2013 r. – „Wyprawka szkolna”
);
 
         w przypadku zakupu podręczników oraz materiałów dydaktycznych dla grupy uczniów dowodem zakupu będzie – potwierdzenie zakupu zawierające w szczególności:
o    imię i nazwisko ucznia, klasę, do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły,
o    wykaz zakupionych podręczników (materiałów dydaktycznych),
o    kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.
 
Potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników dla grupy uczniów, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały dydaktyczne.
 
KTO DOKONA ZWROTU KOSZTÓW ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW?
           Dyrektor szkoły – dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rabka-Zdrój,
           Burmistrz Rabki-Zdroju – dla uczniów uczęszczających do szkół mających swoją siedzibę na terenie Gminy Rabka-Zdrój, dla których organem prowadzącym nie jest Gmina Rabka-Zdrój.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych należy składać do dyrektorów szkół, do których uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014, w terminie ustalonym przez Burmistrza Rabki Zdroju Zarządzeniem
Nr S.0050.126.2013 z dnia 01 sierpnia 2013 r., tj. do dnia 10 września 2013 r. 
                                                                                        Z up. Burmistrza
                                                                                        /-/ mgr inż. Robert Wójciak
                                                                                        Z-ca Burmistrza