Szkoła Podstawowa nr 3

w Rabce - Zdroju

Nasza szkoła w lokalnych mediach

ZASADY REKRUTACJI DO
PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH
GMINA RABKA-ZDRÓJ JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 Na podstawie zgłoszenia rodziców do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie bez postępowania rekrutacyjnego.

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą zostać przyjęci kandydaci zamieszkali poza obwodem tych szkół, po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeśli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Wnioski w wersji papierowej będzie można składać w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych gimnazjach, w godzinach podanych przez dyrektora szkoły.

Wnioski można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych publicznych szkół, określając
w nich kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych określa Burmistrz Rabki-Zdroju, natomiast do klas pierwszych publicznych gimnazjów określa Małopolski Kurator Oświaty.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych:

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

10.03.2016 r. - 25.03.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

29.03.2016 r. - 04.04.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

11.04.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia
w postaci pisemnego oświadczenia.

12.04.2016 r. - 20.04.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22.04.2016 r.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum, na podstawie regulaminu rekrutacyjnego. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

Komisja Rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum.

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w szkole podstawowej oraz gimnazjum.

2.      Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

3.      Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat.

4.      Dyrektor szkoły podstawowej przyjmuje dziecko, o którym mowa w pkt. 3, jeżeli dziecko:

 

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo

2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 ustawy o systemie oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.

5.      Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę
w klasie I szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia
31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły podstawowej. 

6.      Wniosek, o którym mowa w pkt. 5, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 2016/2017.

7.      Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w pkt. 5, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

8.      Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej.

9.      Wniosek, o którym mowa w pkt. 8, składa się do dyrektora szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszcza.

10.  Dziecko, którego rodzice złożyli wniosek, o którym mowa w pkt. 8, w roku szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

11.  Wniosek o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły podstawowej(Załącznik Nr 1) lub publicznego gimnazjum (Załącznik Nr 2) można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek. We wniosku, o przyjęcie kandydata do publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum określa się kolejność wybranych placówek, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. Do wniosku dołącza się dokumenty
i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacyjnych.

 KRYTERIA REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ
PODSTAWOWYCH I PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW

12.  Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria (zgodnie z Uchwałą Nr XVIII/135/16  Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, publicznych oddziałów przedszkolnych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  publicznych szkół podstawowych, publicznych gimnazjów, dla których Gmina Rabka-Zdrój jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – Dz. Urz. Województwa Małopolskiego poz. 771 z dnia 28 stycznia 2016 r.).

 

L.p.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych szkół podstawowych

Liczba punktów

1)

W publicznej szkole podstawowej obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

20

2)

Kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole podstawowej

15

3)

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

5

4)

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się w pobliżu szkoły

4

5)

W obwodzie szkoły zamieszkują osoby kandydata wspierające rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki

3

6)

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

2

 

L.p.

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym
do klas pierwszych gimnazjum

Liczba punktów

1)

W publicznym gimnazjum obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata

20

2)

Liczba uczniów w danej klasie nie spowoduje zwiększenia ilości oddziałów

5

3)

Miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata znajduje się w pobliżu szkoły

4

4)

W obwodzie szkoły zamieszkują osoby kandydata wspierające rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki

3

5)

Droga kandydata do szkoły jest krótsza niż do szkoły obwodowej

2

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE PRZEZ KANDYDATA KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH, DOŁĄCZONE DO WNIOSKU

13.  W celu potwierdzenia spełniania kryteriów rekrutacyjnych niezbędne jest złożenie przez rodzica/rodziców (prawnego opiekuna/prawnych opiekunów) stosownych dokumentów.

DOKUMENTY -  KRYTERIUM DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

1)      kryteria 1-3 potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej publicznej szkoły podstawowej,

2)      oświadczenie o miejscu pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,

3)      oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób kandydata wspierających rodziców (prawnych opiekunów),

4)      oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

DOKUMENTY -  KRYTERIUM DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJUM:

1)   kryteria 1-2 potwierdza Dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danego publicznego gimnazjum,

2)   oświadczenie o miejscu pracy rodziców (prawnych opiekunów) kandydata,

3)   oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób kandydata wspierających rodziców (prawnych opiekunów),

4)   oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

TERMINY POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO NA WOLNE MIEJSCA DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

14.  Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego publiczna szkoła podstawowa, nadal dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.

L.P.

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMIN
W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

04.05.2016 r. - 09.05.2016 r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy.

10.05.2016 r. - 16.05.2016 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

19.05.2016 r.

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

20.05.2016 r. - 27.05.2016 r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

30.05.2016 r.

Do postępowania uzupełniającego niniejsze zasady rekrutacji stosuje się odpowiednio.

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wystąpić do Komisji Rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice (prawni opiekunowie) kandydata mogą wnieść do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej.

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej lub publicznego gimnazjum rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Załączniki do pobrania:

Załącznik Nr 1 – Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej.

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie – miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów).

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły osób kandydata wspierające rodziców (prawnych opiekunów).

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata.

 

 

Najważniejsze informacje
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 3 Rozporządzenia MEN z dnia 05 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, w związku z § 1 ust.3 cytowanego rozporządzenia (Dz.U. z 2010 r. Nr 186, poz.1245) informuję o ustaleniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z poniżej podanymi terminami :

Kalendarz roku szkolnego

2015/16

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej nr 3 w Rabce - Zdrój